Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.DOBRYLOGOPEDA.EDU.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Definicje:

 1. Usługodawca – Let Them Book Sp. z o.o, z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 / 11A wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 5472219470 NIP: 0000847612 REGON: 386414834
 2. Serwis – portal internetowy działający na zasadach określonych w Regulaminie i prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.dobrylogopeda.edu.pl
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 ze zm. ), na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną, określający rodzaje i zakres tych Usług, zasady korzystania przez Użytkowników lub Ekspertów z Serwisu oraz zasady dotyczące postępowania reklamacyjnego,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu,
 5. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał Rejestracji,
 6. Ekspert – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba prawna korzystająca z Serwisu, będąca specjalistą w danej dziedzinie,
 7. Profil Eksperta – zbiór danych na temat Eksperta umieszczonych w Serwisie za pośrednictwem Konta i redagowanych na podstawie informacji przekazywanych przez Eksperta,
 8. Rejestracja – proces tworzenia Konta przez Użytkownika lub Eksperta,
 9. Konto – nieobowiązkowy, indywidualnie oznaczony i zabezpieczony hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu prowadzony dla Zarejestrowanych Użytkowników lub Ekspertów, dający możliwość dostępu do Usług i Usług Premium, niedostępnych niezarejestrowanym Użytkownikom,
 10. Usługa – usługa określona w Regulaminie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Eksperta polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych,
 11. Usługa Premium – dodatkowa Usługa świadczona odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Eksperta na zasadach określonych odrębnie w Regulaminie,
 12. Terminarz – Usługa umożliwiająca zarządzanie kalendarzem pracy przez Eksperta, za pośrednictwem której Użytkownik oraz Ekspert mogą umówić termin Konsultacji,
 13. Konsultacja – usługa wykonywana przez Eksperta na rzecz Użytkownika bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w zakresie oferowanym przez Eksperta za pośrednictwem Profilu Eksperta.

2. Każdy Użytkownik i Ekspert zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

3. Usługodawca udostępnia Serwis do korzystania przez Użytkownika oraz Eksperta wyłącznie z oferowanych przez Serwis Usług wymienionych w Regulaminie i nie ma wpływu na odbycie się, zakres, treść, jakość, cenę oraz terminowość Konsultacji wykonywanych przez Eksperta. W tym zakresie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich wzajemnych zobowiązań odpowiadają wobec siebie wyłącznie Użytkownik oraz Ekspert. Usługodawca nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Ekspertem a Użytkownikiem.

4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Eksperta. Usługodawca oświadcza, iż nie weryfikuje danych podanych w Profilu Eksperta w zakresie ich prawdziwości i rzetelności. Wszelkie dostarczane za pośrednictwem Serwisu Usługi nie są objęte gwarancją Usługodawcy co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w tym następujących aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 ze zm. ),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U.2019.1145 ze zm. ),

c) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 ze zm. ).

§ 2

Zakres świadczonych usług

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

 1. zapewnienie dostępu do informacji o istnieniu danego Eksperta, bez konieczności Rejestracji w Serwisie,
 2. umożliwienie zasięgnięcia opinii Eksperta, bez konieczności rezerwacji Konsultacji,
 3. umożliwienie zarezerwowania za pomocą Serwisu Konsultacji u wybranego Eksperta w cenie, zakresie oraz terminie przez niego podanym w Profilu Eksperta, bez konieczności Rejestracji w Serwisie,
 4. umożliwienie utworzenia Konta w Serwisie przez Użytkownika i Eksperta,
 5. umożliwienie utworzenia oraz modyfikacji bezpłatnego Profilu Eksperta w Serwisie, a w tym zarządzanie Terminarzem,
 6. umożliwienie umieszczania oraz modyfikowania w Serwisie przez Zarejestrowanych Użytkowników opinii dotyczących Ekspertów, a także brania udziału w dyskusjach za pośrednictwem udostępnionych przez Usługodawcę paneli dyskusyjnych.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Premium:
a) umożliwienie prezentacji danych Eksperta w zakresie przez niego udostępnionym, takich jak adres siedziby, numer telefonu i adres e-mail, prezentacja Terminarza na Profilu Eksperta aktualizowanego na bieżąco, umożliwienie zarezerwowania Konsultacji za pośrednictwem Terminarza, wsparcie procesu finalizacji rezerwacji Konsultacji z pomocą przesyłanych notyfikacji mailowo i sms ( Pakiet „Ułatwione Umawianie” ),

b) umożliwienie promowania pozycji Eksperta na liście wyników dla danego miasta oraz zapewnienie widoczności Eksperta w części strony „Polecani specjaliści” ( Pakiet „Promowanie Pozycji” ).

3. Dostęp do usług Serwisu dla Użytkowników i Ekspertów, za wyjątkiem Usług Premium, jest bezpłatny.

4. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy i nie jest on uzależniony od utworzenia Konta Użytkownika lub Eksperta.

§ 3

Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z oferowanych przez Usługodawcę Usług należy posiadać:
 2. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
 3. najnowszą wersji jednej z przeglądarek internetowych Firefox, Chrome, Opera z włączoną obsługą JavaScript.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług, a w tym Usług Premium, w związku prowadzonymi pracami konserwatorskimi w Serwisie na czas niezbędny do ich przeprowadzenia i z jak najmniejszą uciążliwością dla Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za wstrzymanie świadczenia Usług, a w tym Usług Premium, z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności będących skutkiem siły wyższej, niezapewnienia przez Użytkownika lub Eksperta wymaganych warunków technicznych opisanych w ust. 1 oraz będących skutkiem wyłącznej winy Użytkownika lub Eksperta.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie zastrzeżenia, błędy oraz uwagi co do jego funkcjonowania można zgłaszać w trybie postępowania reklamacyjnego opisanego w §10 Regulaminu.

§ 4

Konto Użytkownika lub Eksperta

 1. Zarówno Użytkownik jak i Ekspert mogą założyć bezpłatne Konto w Serwisie poprzez dokonanie Rejestracji. W tym celu Użytkownik bądź Ekspert wypełnia formularz udostępniony w Serwisie, podając imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, adres e-mail, login oraz hasło.
 2. Użytkownik poprzez założenie Konta staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane w trakcie Rejestracji przez Użytkownika lub Eksperta.
 3. Hasło Użytkownika i Eksperta jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Użytkownika lub Eksperta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 4. Konto może zostać w każdej chwili usunięte przez Zarejestrowanego Użytkownika lub Eksperta bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika lub Eksperta, jeżeli działanie Zarejestrowanego Użytkownika lub Eksperta, jednorazowe lub powtarzające się, jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika lub Eksperta na okres do 7 dni, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości i rzetelności danych podanych w trakcie Rejestracji. Jeżeli w terminie tym Użytkownik lub Ekspert nie przekaże danych umożliwiających weryfikację w/w danych przez Usługodawcę, konto zostanie automatycznie usunięte z upływem tego terminu.

§ 5

Profil Eksperta

 1. Utworzenie Profilu Eksperta jest bezpłatne i wymaga podania danych udostępnianych Użytkownikom przez Eksperta. Utworzenie Profilu Eksperta możliwe jest dopiero po założenia Konta.
 2. Jeden Ekspert może posiadać tylko jeden Profil Eksperta.
 3. Poprzez Profil Eksperta Usługodawca umożliwia Ekspertowi, w ramach Usług oraz Usług Premium, udostępnianie swoich danych kontaktowych Użytkownikom, korzystanie z Terminarza, publikowanie odpowiedzi na pytania Użytkowników, uczestniczenie w panelach dyskusyjnych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu oraz publikowanie innych informacji według uznania Eksperta.
 4. Za pośrednictwem Panelu Eksperta Usługodawca oferuje odpłatne Usługi Premium.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Eksperta na Profilu Eksperta. Informacje udostępniane przez Eksperta nie mogą naruszać dóbr osobistych Użytkowników i Usługodawcy, obejmować informacji nieprawdziwych lub niezweryfikowanych przez Eksperta, zawierać słów powszechnie uznawanych za obelżywe, a także sformułowań propagujących dyskryminację i szerzenie nienawiści. Zabronione jest również umieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych.
 6. Ekspertowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie od Usługodawcy za jakąkolwiek działalność Eksperta w Serwisie, w szczególności redakcję odpowiedzi na pytania Użytkowników czy publikację innych treści w Serwisie.

§ 6

Konsultacje i odpowiedzi Eksperta

 1. Serwis umożliwia zarezerwowanie przez Użytkownika Konsultacji online lub bezpośrednich u dowolnie wybranego Eksperta posiadającego Profil Eksperta w Serwisie, zgodnie z Terminarzem.
 2. Celem dokonania rezerwacji Konsultacji Użytkownik za pomocą wyszukiwarki wybiera Eksperta, termin, sposób i godzinę spotkania oraz wprowadza swoje dane, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, zatwierdzając rezerwację Konsultacji. Następnie w/w informacje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przekazywane są Ekspertowi, który potwierdza zgodnie z ust. 2 lub odmawia potwierdzenia rezerwacji Konsultacji. Ekspert nie ma obowiązku potwierdzenia rezerwacji Konsultacji, o ile Konsultacja nie może się odbyć.
 3. W przypadku potwierdzenia rezerwacji Konsultacji przez Eksperta, Użytkownik otrzymuje bezpośrednio od Eksperta wiadomość z potwierdzeniem na wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.
 4. W przypadku konieczności odwołania Konsultacji Użytkownik i Ekspert obowiązani są odwołać rezerwację bezpośrednio, z pominięciem pośrednictwa Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu braku możliwości zrealizowania zarezerwowanej za pomocą Terminarza Konsultacji z przyczyn leżących po stronie Eksperta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Eksperta za fakt niestawienia się Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Terminarza.
 6. Użytkownik rezerwujący Konsultację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, za pośrednictwem automatycznych systemów obsługi przeznaczonych do wysyłania i odbierania wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Użytkownika, tj. zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.2019.2460 ze zm. ) oraz e – mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 ze zm. ).
 7. Zarejestrowany Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zasięgnąć opinii Eksperta, udzielonej w formie odpowiedzi na pytanie Użytkownika.
 8. Wszelkie odpowiedzi Ekspert winien redagować z należytą starannością w oparciu o posiadaną aktualną, najlepszą fachową wiedzę oraz zgodnie z obwiązującą go etyką zawodową. Odpowiedzialność za treść oraz skutki faktyczne i prawne opublikowanej odpowiedzi ponosi wyłącznie Ekspert. Usługodawca nie weryfikuje treści udostępnianych przez Eksperta zarówno co do ich prawdziwości, jak i rzetelności.
 9. Ekspert nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytanie Zarejestrowanego Użytkownika.
 10. Odpowiedzi Eksperta nie mogą naruszać dóbr osobistych Użytkowników oraz Usługodawcy, obejmować informacji nieprawdziwych lub niezweryfikowanych przez Eksperta, zawierać słów powszechnie uznawanych za obelżywe, a także sformułowań propagujących dyskryminację i szerzenie nienawiści. Zabronione jest również umieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych.

§ 7

Dodawanie opinii i udział w panelach dyskusyjnych

 1. Tylko Zarejestrowany Użytkownik może zamieścić opinię na Profilu Eksperta, po kliknięciu w link udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej po terminie Konsultacji.
 2. Jeden Zarejestrowany Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu Eksperta, przy czym opinia może dotyczyć jednej, jak i kilku Konsultacji.
 3. Opinię można wyrazić oceną w skali 1 do 6 lub słownie w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Opinie i komentarze w panelu dyskusyjnym o Ekspertach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Eksperta oraz opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Zarejestrowanego Użytkownika dotyczących danego Eksperta. Opinie mogą jedynie dotyczyć Konsultacji, która się odbyła.
 6. Opinie i komentarze w panelu dyskusyjnym nie mogą naruszać dóbr osobistych Eksperta oraz Usługodawcy, obejmować informacji nieprawdziwych lub niezweryfikowanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, zawierać słów powszechnie uznawanych za obelżywe, a także sformułowań propagujących dyskryminację i szerzenie nienawiści. Zabronione jest również umieszczanie jakichkolwiek treści reklamowych.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii oraz komentarza w panelu dyskusyjnym, a już opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego lub godzą w wizerunek Serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oświadczeń, opinii i komentarzy zamieszczanych przez Zarejestrowanych Użytkowników i Ekspertów.

§ 8

Usługi Premium

 1. Ekspert może za pośrednictwem Serwisu skorzystać z odpłatnych Usług Premium opisanych w Regulaminie.
 2. Cena i okres trwania Usługi Premium są zmienne i każdorazowo podane w aktualnej wysokości w Profilu Eksperta. Usługa Premium płatna jest z góry za cały okres jej trwania i nie podlega automatycznemu przedłużeniu na dalszy okres.
 3. Płatności związane z aktywowaniem Usługi Premium są obsługiwane przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( 30-552 ) przy ul. Wielickiej 28b.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników oraz Ekspertów, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Ekspertów jest Usługodawca. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę stanowi umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca informuje Użytkowników oraz Ekspertów, że korzystanie z Serwisu skutkuje utrwaleniem pełnego adresu IP. Podstawę przetwarzania danych osobowych w postaci pełnego adresu IP stanowi art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub Eksperta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Poza tymi przypadkami, informacje dotyczące Użytkownika lub Eksperta bez ich zgody nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej.
 5. Każdy Użytkownik oraz Ekspert ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: kontakt@dobrylogopeda.edu.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik lub Ekspert traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik lub Ekspert podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 6. Usługodawca przechowuje dane IP komputera Użytkownika lub Eksperta w celu umożliwienia świadczenia Usług oraz Usług Premium zgodnie Regulaminem.
 7. Jeżeli Użytkownik lub Ekspert uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik lub Ekspert może zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@dobrylogopeda.edu.pl lub przesyłką pocztową na adres Usługodawcy.
 2. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu albo Konta Użytkownika lub Eksperta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Usługodawcę. O zmianie Regulaminu Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, a dodatkowo Zarejestrowanego Użytkownika oraz Eksperta na wskazany przy Rejestracji adres e-mail, wysłany najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Brak sprzeciwu Zarejestrowanego Użytkownika lub Eksperta w przedmiotowym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na jego postanowienia. Za wyrażenie takiej zgody uważa się również korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 2. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Serwisu, w przypadku sporów z Użytkownikami lub Ekspertami niebędącymi konsumentami, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin dostępny jest w Serwisie w zakładce „Regulamin” oraz bezpośrednio na Koncie Użytkownika lub Eksperta w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie na urządzeniu Użytkownika lub Eksperta oraz wydrukowanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2020